Regulamin korzystania z Elektronicznego Biura Obsługi Klienta – eBOK

Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

 

§ 1

Postanowienia ogólne

 

 1. Regulamin korzystania z Elektronicznego Biura Obsługi Klienta eBOK Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. (zwany dalej Regulaminem), określa zakres, zasady i rodzaj świadczenia usług drogą elektroniczną przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. oraz warunki udostępniania i korzystania z systemu teleinformatycznego obsługującego Elektroniczne Biuro Obsługi klienta zwane dalej eBOK.
 2. Regulamin spełnia wymogi art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2020 poz. 344), bądź innego aktu prawnego wydanego w jego miejsce.
 3. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
 4. MPEC Sp. z o.o. – Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Dębicy, przy ul. Rzecznej 1A, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział XII Gospodarczy KRS pod numerem 0000088668, REGON 850490090,
  NIP 872-000-83-82.
 5. eBOK – Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta. Funkcjonalność udostępniana przez MPEC Sp. z o.o. za pośrednictwem strony internetowej pod adresem https://ebok.mpec-debica.pl, zapewniająca klientom dostęp do konta Użytkownika.
 6. Konto Użytkownika – indywidualne konto Klienta udostępnione w ramach eBOK, do którego ma dostęp tylko Użytkownik. Konto Użytkownika zawiera m.in. przypisane do danego Klienta dane i informacje dotyczące rozliczeń i umów zawartych pomiędzy Klientem a MPEC Sp. z o.o.
 7. Klient – Konsument lub podmiot prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, jak również osoby fizyczne prowadzące jednoosobowe działalności gospodarcze działające wspólnie w formie spółki cywilnej (przedsiębiorca) albo osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej pobierający ciepło lub korzystający z innych usług świadczonych przez MPEC Sp. z o.o., będący stroną Umowy.
 8. Konsument osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 9. Reprezentant Klienta – upoważniony przedstawiciel Klienta wskazany, jako osoba uprawniona do korzystania z eBOK.
 10. Użytkownik zarejestrowany w eBOK Klient będący osobą fizyczną albo reprezentant Klienta będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną. Posiadający swój indywidualny login i hasło.
 11. Umowa – umowa kompleksowa sprzedaży ciepła oraz świadczenia usług przesyłania i dystrybucji ciepła lub inna umowa w ramach której MPEC Sp. z o.o. świadczy na rzecz Klientów usługi, zawarta pomiędzy MPEC Sp. z o.o. a Klientem.
 12. Prawo telekomunikacyjne – ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2019 r. poz. 2460 ze zm.), bądź inny akt prawny wydany w jego miejsce.
 13. Ustawa – ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.
  (Dz. U. 2020 poz. 344 ze zm.), bądź inny akt prawny wydany w jego miejsce.
 14. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu Prawa telekomunikacyjnego.
 15. Świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu Prawa telekomunikacyjnego.
 16. Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztą elektroniczną.
 17. Przeglądarka internetowa – program komputerowy umożliwiający przeglądanie dokumentów w standardzie HTML.
 18. Hasło – ciąg znaków zabezpieczający przed nieuprawnionym dostępem do eBOK, podawany przez Użytkownika w procesie rejestracji Konta do eBOK.
 19. Login – adres e-mail podawany przez Użytkownika w czasie rejestracji Konta oraz logowania w eBOK.
 20. Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta jest własnością Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. (dalej MPEC Sp. z o.o.) z siedzibą w Dębicy przy ulicy Rzecznej 1A, wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział XII Gospodarczy KRS pod numerem 0000088668, REGON 850490090, NIP 872-000-83-82.

 

§ 2

Rodzaje i zakres usług objętych Regulaminem

 

 1. eBOK jest dostępny dla Klientów posiadających zawartą z MPEC Sp. z o.o. umowę lub reprezentantów Klienta, z zastrzeżeniem 5 ust. 5 i 6 Regulaminu.
 2. Aktualny i pełny zakres usług w ramach eBOK oferowanych Klientowi dostępny jest po zalogowaniu się w eBOK .
 3. Zakres funkcjonalny usług w ramach eBOK może w każdej chwili, bez podania przyczyny, ulegać modyfikacjom i zmianom zasad funkcjonowania. Informacje o zmianach i modyfikacjach publikowane będą w eBOK. Zmiany i modyfikacje nie wymagają akceptacji Klienta.
 4. Usługi świadczone drogą elektroniczną realizowane przez MPEC Sp. z o.o. na rzecz Użytkownika, z wykorzystaniem eBOK umożliwiają pobranie faktury w formacie PDF, zmianę hasła dla konta Użytkownika oraz podgląd m.in. danych klienta, wykazu faktur, statusu danej faktury (zapłacona/niezapłacona), bieżącego salda Klienta.

 

§ 3

Warunki przystąpienia do eBOK

 

 1. Użytkownikiem może zostać każdy Klient MPEC Sp. z o.o. lub upoważniony reprezentant Klienta, który dokonał rejestracji poprzez elektroniczny eBOK na stronie internetowej https://ebok.mpec-debica.pl i zaakceptował niniejszy Regulamin.
 2. Wyrażenie zgody na postanowienia Regulaminu przy rejestracji jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków tego Regulaminu i zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną z MPEC Sp. z o.o. (dalej zwana umowa o świadczenie usług) bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy. Przystąpienie do wykonywania umowy o świadczenie usług, następuje z chwilą aktywacji dostępu do eBOK.
 3. W trakcie rejestracji Użytkownik wypełnia formularz zgłoszeniowy umieszczony na stronie https://ebok.mpec-debica.pl.
 4. Klient lub upoważniony reprezentant Klienta uzupełnia pola obowiązkowe w formularzu zgłoszeniowym, wyraża obowiązkowe zgody i akceptuje niniejszy Regulamin. Akceptacja Regulaminu zobowiązuje Użytkownika do jego przestrzegania.
 5. W formularzu zgłoszeniowym Użytkownik zobowiązany jest do podania następujących danych:
  - Nr faktury z ostatnich 3 miesięcy (wymuszony format)
  - Kwota do zapłaty (brutto) z powyższej faktury,
  - Login: adres e-mail,
  - Hasło: minimum 6 znaków, jedna wielka litera, jedna cyfra,
  - Powtórz hasło: minimum 6 znaków, jedna wielka litera, jedna cyfra.
 6. Adres elektroniczny e-mail jest elementem niezbędnym, który będzie stanowił login Użytkownika do eBOK oraz adres ten będzie służył do wysyłania korespondencji elektronicznej do Użytkownika, m.in. potwierdzającej rejestrację w eBOK, związanej z przypomnieniem hasła dostępu.
 7. Na podany przez Użytkownika adres e-mail zostanie wysłana automatycznie wiadomość z informacją o rejestracji i prośbą o potwierdzenie woli utworzenia konta (za pomocą kliknięcia w przesłany w wiadomości link). Kliknięcie przez Użytkownika w link z potwierdzeniem oznacza pełną rejestrację Użytkownika.
 8. eBOK oczekuje przez 72 godziny na potwierdzenie rejestracji. Po upływie tego czasu wnioski niepotwierdzone są anulowane i wówczas należy na nowo rozpocząć procedurę rejestracji w eBOK.
 9. Formularz zgłoszeniowy jest weryfikowany przez MPEC Sp. z o.o. pod względem poprawności danych z treścią umowy, treścią udzielonego pełnomocnictwa dla potwierdzenia należytego upoważnienia osoby działającej w imieniu Klienta oraz następuje dalsza jego obsługa polegająca na założeniu, konfiguracji i aktywacji konta eBOK.
  MPEC Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość weryfikacji dokumentów potwierdzających dane objęte składanym oświadczeniem na eBOK, w tym umocowania osoby składającej owe oświadczenie.
 10. Na podstawie poprawnie zweryfikowanego formularza zgłoszeniowego Użytkownikowi, w terminie do 14 dni roboczych od daty pierwszej rejestracji w eBOK, przyznany zostaje dostęp do eBOK.
 11. Po dokonaniu aktywacji na adres mailowy Użytkownika przesłane jest potwierdzenie założenia Konta Użytkownika.
 12. W przypadku braku pozytywnej weryfikacji danych zawartych w formularzu zgłoszeniowym, Użytkownik drogą mailową otrzyma informację o odmowie utworzenia konta.
 13. Akceptacja Regulaminu jest równoznaczna z wyrażeniem przez Klienta zgody na przesyłanie na konto Użytkownika w eBOK zawiadomień między innymi związanych z wykonywaniem Umowy lub zmian do Umowy, zmianą taryfy dla ciepła.

 

§ 4

Zasady korzystania z eBOK

 

 1. Korzystanie z eBOK jest nieodpłatne.
 2. Do prawidłowego działania e-BOK, zaleca się stosowanie jednej z niżej wymienionych przeglądarek internetowych:
  - Internet Explorer w wersji 11 lub wyższej (tylko MS Windows),
  - Mozilla Firefox w wersji 38.0 lub wyższej,
  - Safari w wersji 8.0 lub wyższej (tylko Mac OS X),
  - Google Chrome w wersji 42.0 lub wyższej
 3. Do przeglądania dokumentów wymagany jest program obsługujący dokumenty w formacie PDF (np. Adobe Acrobat Reader).
 4. eBOK dostępny jest dla Użytkowników 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Czasem właściwym dla eBOK jest czas właściwy dla terytorium Polski.
 5. MPEC Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość dokonywania przerw w dostępie do eBOK w związku z koniecznością przeprowadzenia okresowej konserwacji lub innych prac związanych z systemem informatycznym.
 6. Korzystanie z usług eBOK możliwe jest po zalogowaniu do eBOK. Do poprawnego zalogowania się, niezbędny jest:
  - Login – adres mailowy podany przez Użytkownika podczas rejestracji konta,
  - Hasło – ustanowione przez Użytkownika podczas rejestracji konta.
 7. Użytkownik zobowiązany jest zabezpieczyć login oraz hasło przed dostępem osób trzecich.
 8. W celu zabezpieczenia loginu i hasła przed dostępem osób trzecich zaleca się Użytkownikowi zmianę hasła, co najmniej raz na miesiąc.
 9. Użytkownik ma możliwość zmiany hasła na inne po zalogowaniu się w eBOK.
 10. W przypadku zgubienia loginu lub hasła dostępu do eBOK należy na stronie: https://ebok.mpec-debica.pl wybrać polecenie „Przypomnienie hasła lub loginu”. Następnie wpisać adres e-mail podany podczas rejestracji konta Użytkownika eBOK. Na ten adres zostanie wysłany e-mail z loginem i instrukcją aktywacji nowego hasła.
 11. Zmiana loginu (adresu email) wymaga ponownej rejestracji w trybie i terminie jak w § 3 Regulaminu.
 12. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za wszelkie skutki wynikłe z korzystania z dostępu do eBOK przez osoby nie będące Użytkownikami, które weszły w posiadanie loginu i hasła Użytkownika, w przypadku, gdy Użytkownik nie dochował należytej ostrożności w zapewnieniu bezpieczeństwa tych danych.
 13. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za dyspozycje realizowane za pomocą eBOK przez Reprezentanta Klienta.
 14. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za błędne dane wprowadzone przez siebie w formularzu zgłoszeniowym oraz za dyspozycje zrealizowane w wyniku tego za pomocą eBOK.
 15. MPEC Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z przyczyn zawinionych przez Użytkownika w związku z korzystaniem przez niego z eBOK.
 16. MPEC Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za środowisko komputerowe Użytkownika, zaleca jednak, aby Użytkownicy upewnili się, korzystając z eBOK, czy ich środowisko komputerowe jest bezpieczne. MPEC Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za działania jakichkolwiek programów destrukcyjnych (np. wirusów) w stacji roboczej Użytkownika.
 17. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz zakazu dostarczania przez lub do systemów teleinformatycznych MPEC Sp. z o.o. treści:
  - powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych MPEC Sp. z o.o. lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną,
  - naruszających dobra osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 18. MPEC Sp. z o.o. ma prawo zablokować dostęp do konta Użytkownika w wypadku:
  - trzech nieudanych prób logowania do eBOK,
  - stwierdzenia korzystania z niego w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa,
  - stwierdzenia korzystania w sposób naruszający dobra osobiste osób trzecich lub ogólnie przyjęte normy społeczne, w sposób powodujący zachwianie lub przeciążenie systemów teleinformatycznych eBOK.
 19. Odblokowanie konta Użytkownika zablokowanego z powodu trzech nieudanych prób logowania do eBOK nastąpi automatycznie po upływie 15 minut od zablokowania konta.
 20. MPEC Sp. z o.o. zobowiązuje się do niewysyłania na podany przez Użytkownika adres e-mail treści o charakterze bezprawnym w rozumieniu art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b Ustawy.
 21. MPEC Sp. z o.o. nie odpowiada za szybkość przesyłanych danych i jej ograniczenia wynikające z uwarunkowań technicznych, technologicznych, systemowych oraz rodzajów łącz transmisyjnych.
 22. Za prawidłowe działanie eBOK odpowiada MPEC Sp. z o.o.
 23. W sytuacji pojawienia się błędu w systemie eBOK, Użytkownik ma możliwość skontaktowania się z MPEC Sp. z o.o., poprzez wysłanie do niego wiadomości na adres mailowy: sekretariat@mpec-debica.pl.
 24. Podanie danych podczas rejestracji do eBOK oznaczonych jako obowiązkowe stanowi warunek założenia konta eBOK, brak ich podania uniemożliwi założenie konta eBOK.

 

§ 5

 Warunki rezygnacji i zaprzestania świadczenia usługi eBOK

 

 1. Użytkownik ma prawo w każdej chwili zrezygnować z usług świadczonych w ramach eBOK i rozwiązać umowę o świadczenie usług w szczególności, gdy nie zaakceptuje zmian wprowadzonych w Regulaminie.
 2. Użytkownik ma prawo zrezygnować z korzystania z usługi w każdej chwili, bez podawania przyczyn. W takim przypadku Klient dokonuje usunięcia konta eBOK w ustawieniach swojego konta.
 3. Rezygnacja, o której mowa w ust. 1 wymaga złożenia dyspozycji odwołania w formie pisemnej na adres: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej z o.o. ul. Rzeczna 1A, 39-200 Dębica lub za pomocą wiadomości e-mail wysłanej na adres: sekretariat@mpec-debica.pl.
 4. MPEC Sp. z o.o. w ciągu do 3 dni roboczych licząc od daty otrzymania zawiadomienia zaprzestanie świadczenia usługi eBOK, co skutkuje brakiem dostępu do eBOK.
 5. Rezygnacja, o której mowa w ust. 1 nie jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy i nie wiąże się z obciążeniem Klienta jakimikolwiek kosztami.
 6. Rozwiązanie umowy zawartej z MPEC Sp. z o.o. powoduje utratę dostępu do eBOK i jego danych historycznych po upływie 3 miesięcy licząc do daty rozwiązania tej umowy.
 7. MPEC Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zaprzestania świadczenia usługi eBOK , w przypadkach:
  - wykorzystywania eBOK w sposób niezgodny z Regulaminem,
  - wykorzystywania eBOK w sposób niezgodny z przepisami prawa.
 8. MPEC Sp. z o.o. zobowiązuje się do zablokowania dostępu do konta Użytkownika na pisemny lub elektroniczny wniosek Użytkownika.
 9. MPEC Sp. z o.o. powiadomi o zaprzestaniu świadczenia usługi eBOK, wysyłając wiadomość e-mail na adres Użytkownika podany podczas rejestracji.
 10. Zaprzestanie świadczenia usługi eBOK skutkuje brakiem dostępu do danych osobowych Użytkownika oraz unieważnieniem loginu i hasła z eBOK.
 11. W przypadku rozwiązania umowy, MPEC Sp. z o.o. zobowiązuje się do zablokowania dostępu do konta Użytkownika, a umowa o świadczenie usługi ulega rozwiązaniu bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń.
 12. MPEC Sp. z o.o. zobowiązany jest do usunięcia danych Klienta z listy Użytkowników eBOK na każde jego żądanie zgłoszone za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy sekretariat@mpec-debica.pl. Żądanie usunięcia danych jest równoznaczne z wypowiedzeniem Regulaminu.

§ 6

Reklamacje

 

 1. Użytkownik ma prawo do składania reklamacji dotyczących dostępu oraz funkcjonowania eBOK.
 2. Reklamacje dotyczące eBOK mogą być przesyłane na adres e-mail: sekretariat@mpec-debica.pl. Reklamację, wraz z opisem problemu będącego przedmiotem reklamacji, należy zgłaszać nie później niż w terminie 7 dni od jego wystąpienia. Nieprzytoczenie wszelkich okoliczności faktycznych bądź prawnych uzasadniających reklamację może skutkować wydłużeniem rozpatrywania reklamacji lub jej oddaleniem.
 3. Do reklamacji powinny być dołączone kopie dokumentów służących do potwierdzenia zasadności reklamacji.
 4. Rozpatrzenie reklamacji związanych ze świadczeniem usługi eBOK nastąpi w terminie do 14 dni od dnia zgłoszenia, pod warunkiem, że sprawa nie będzie wymagała dodatkowych wyjaśnień i zmian funkcjonującego oprogramowania. O sposobie rozpatrzenia reklamacji, jak również o przedłużeniu niezbędnego czasu na jej rozpatrzenie (do 30 dni w szczególnie uzasadnionych przypadkach), Użytkownik zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej lub listownie.

 

§ 7

Ochrona danych osobowych

 

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika eBOK (w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej RODO), jest MPEC Sp. z o.o., z siedzibą: ul. Rzeczna 1A, 39-200 Dębica, REGON 850490090, NIP 872-000-83-82.
 2. Dane osobowe Użytkownika eBOK będą przetwarzane w celu:
 3. prawidłowej realizacji usługi polegającej na umożliwieniu zarejestrowanym Klientom lub reprezentantom Klientów, korzystania z funkcjonalności eBOK (dalej zwana usługą), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, w odniesieniu do § 1 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 stycznia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. 2021 poz. 158).
 4. świadczenia na rzecz Użytkownika (zarejestrowanego Klienta lub reprezentanta Klienta) obsługi za pośrednictwem konta eBOK – przez okres wykonywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną lub do czasu rezygnacji z konta eBOK (podstawa prawna art. 6 ust. 1 b) RODO).
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz przez okres 6 lat po jej rozwiązaniu.
 6. Użytkownik eBOK posiada prawo dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody Użytkownika, można ją wycofać w każdym czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Kontakt z Administratorem możliwy jest korespondencyjnie na adres Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., ul. Rzeczna 1A, 39-200 Dębica.
 7. Użytkownik eBOK ma także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna iż przetwarzanie danych osobowych, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 8. W oparciu o dane osobowe Użytkownika, Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.
 9. W zakresie niezbędnym do realizacji usługi, Administrator może powierzyć dane osobowe innym podmiotom (np. podmiotom świadczącym obsługę prawną, podmiotom świadczącym usługi informatyczne), przetwarzającym je na zlecenie Administratora na podstawie zawartej umowy zgodnie z art. 28 RODO.
 10. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz inne podmioty, gdy wystąpią z takim żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.
 11. Dane osobowe mogą być przekazywane również podmiotom, które zgodnie z przepisami nie są uznawane za odbiorców danych tj. organom publicznym, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego. Takimi podmiotami mogą być: organy podatkowe, organy ścigania oraz sądy.
 12. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.

 

§ 8

Odstąpienie od regulaminu przez konsumenta

 1. Klient będący Konsumentem oraz osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą w tym wspólnik spółki cywilnej, która zawarła umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością nie mającą jednak dla niej zawodowego charakteru, w celu innym niż na potrzeby gospodarstwa domowego ma prawo odstąpić od Regulaminu w terminie 14 dni od dnia jego zaakceptowania, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów z tego tytułu.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia, należy poinformować MPEC Sp. z o.o. o swojej decyzji o odstąpieniu od Regulaminu w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą na adres MPEC Sp. z o.o. ul. Rzeczna 1A, 39-200 Dębica lub pocztą elektroniczną an adres: sekretariat@mpec-debica.pl).
 3. W przypadku odstąpienia od Regulaminu, umowę o świadczenie usług, uważa się za niezawartą.

 

§ 9

Postanowienia końcowe

 

 1. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej pod adresem https://ebok.mpec-debica.pl oraz w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
 2. Regulamin wchodzi w życie w dniu jego opublikowania na stronie https://ebok.mpec-debica.pl
 3. Korzystanie z eBOK jest możliwe wyłącznie pod warunkiem akceptacji warunków Regulaminu.
 4. Funkcjonowanie eBOK nadzoruje MPEC Sp. z o.o., z którym kontakt jest możliwy poprzez adres e-mail: sekretariat@mpec-debica.pl.
 5. MPEC Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany zasad funkcjonowania eBOK lub modyfikacji usług dostępnych w eBOK, a także zawieszania działania usług lub dodawania nowych.
 6. MPEC Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie z ważnych przyczyn. Za ważne przyczyny uznaje się między innymi: wprowadzenie nowych lub nowelizacje obowiązujących przepisów prawnych, dostosowanie do koniecznych zmian w prowadzonych w systemie informatycznym, zmiany w ofercie.
 7. W przypadku zmiany treści Regulaminu, MPEC Sp. z o.o. zamieści na stronie eBOK jego znowelizowaną wersję oraz poinformuje o tym Użytkowników z 14 - dniowym wyprzedzeniem o zmianie za pośrednictwem wiadomości elektronicznej dostarczonej na wskazany przez Klienta podczas rejestracji do eBOK adres e-mail. Klient, w takim przypadku, może wypowiedzieć Regulamin w terminie 14 dni od otrzymania ww. zawiadomienia. MPEC Sp. z o.o. zakończy świadczenie usługi w terminie do 14 dni od otrzymania wypowiedzenia Regulaminu. Powyższe nie stanowi rozwiązania umowy.
 8. Znowelizowany Regulamin obowiązywać będzie po upływie jednego miesiąca od daty poformowania o zmianie, zgodnie z ust 3.
 9. Korzystanie z eBOK po wprowadzeniu zmian do Regulaminu jest równoznaczne z wyrażeniem dla nich akceptacji i zrozumienia, z wyjątkiem ust 6.
 10. Brak zgody Użytkownika na zmianę treści Regulaminu wymaga poinformowania o tym MPEC Sp. z o.o. w formie pisemnej na adres Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. Rzeczna 1A, 39-200 Dębica lub za pomocą wiadomości e-mail wysłanej na adres sekretariat@mpec-debica.pl w terminie do 20 dni od daty jego ogłoszenia i jest jednoznaczne z rezygnację z korzystania z eBOK o której mowa w § 5.
 11. Do dnia zaprzestania świadczenia usług w ramach eBOK i rozwiązania umowy o świadczenie usług Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania obowiązującego Regulaminu.
 12. W przypadkach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają postanowienia aktów normatywnych, w tym w szczególności odpowiednio:
 13. a) Kodeks cywilny,
 14. b) Ustawa.
 15. Strony deklarują, że kwestie sporne będą rozwiązywane w drodze negocjacji. Wszelkie sprawy sporne wynikłe na tle realizacji Regulaminu rozstrzygane będą przez właściwy sąd powszechny.